ฟ้าผ่าป้องกันได้ (หน้า 5)            วิธีการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 
                       มาตรฐานระหว่างประเทศ  และมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของวิศวกรรมสถาน  แนะนำวิธีการป้องกันฟ้าผ่า

            ไว้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ
 
                        1) การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
                        2) การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
 
            1. การป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
                        คือการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากฟ้าผ่าโดยตรงสู่อาคารซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้, อาคารแตกร้าว

            อันเนื่องจาก พลังงานจากฟ้าผ่า  วิธีการป้องกันสามารถทำได้โดย ใช้การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเช่นเสาล่อฟ้าเพื่อให้

            ฟ้าผ่าลงไปที่จุดที่ต้องการ  แล้วกระจายกระแสฟ้าผ่าลงดินอย่างปลอดภัย ซึ่งย่อมต้องอาศัยการติดตั้งระบบรากสายดิน

            ที่ดีด้วยเช่นกัน
 
            การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาจมีแนวคิดในการคิด 3 แนวเป็นหลัก
            1) การติดตั้งโดยใช้แนวคิดแบบ โครงตาข่าย  (Mesh Method)
            2) การติดตั้งโดยใช้แนวคิดแบบมุมป้องกัน (Angle Method)
            3) การติดตั้งโดยใช้แนวคิดแบบทรงกลมกลิ้ง (Sphere Method)

เธŸเน‰เธฒเธœเนˆเธฒเธ›เน‰เธญเธ‡เธเธฑเธ™เน„เธ”เน‰_Page_055.jpg

 

            ทั้งสามวิธีล้วนมีแนวทางการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่ภายนอกได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้การใช้แนวความคิดร่วมกันทั้ง

            สามวิธีก็เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพ

                    2) การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า  คือการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์   เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจาก

            แรงดันเสิร์จเมื่อเกิดฟ้าผ่าที่อาคาร  กระแสฟ้าผ่าอาจเข้าสู่อาคารได้  3 วิธีหลักๆคือ

                        2.1 Resistive Coupling  ( Galvanic Coupling) เป็นการคับปลิงผ่านตัวนำไฟฟ้า หรือการไหลของ

            กระแสฟ้าผ่าโดยตรงลงไปที่ตัวนำไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า   สายล่อฟ้า  สายอากาศ หรือแม้แต่ตัวนำไฟฟ้าที่มีความนำ

            ไฟฟ้าต่ำเช่นยอดไม้

                        2.2 Electromagnetic Coupling (Inductive Coupling) เป็นการคับปลิงผ่านสนามแม่เหล็ก
                        2.3 Electric Field Coupling ( Capacitive Coupling) เป็นการคับปลิงผ่านสนามไฟฟ้า

 

 

                                                                                     ก่อนหน้า    1     2     3     4     5     6     7     8      9   ถัดไป