ทำไมการป้องกันเสริจ์จึงมีความจำเป็นมากกว่าในอดีต ?