เสริจ์ (Surge) เข้าสู่ระบบในสิ่งปลูกสร้างได้อย่างไร