Switching/Shutter Actuators


Switching/Shutter Actuator
Output 4 -fold 16A 230V AC

Switching/Shutter Actuator
Output 6 -fold 16A 230V AC

Switching/shutter Actuator
Output 8 -fold 16A 230V AC

Switching/shutter Actuator
Output 10 -fold 16A 230V AC

Switching/shutter Actuator
Output 16 -fold 16A 230V AC