information

เพราะการปรับปรุงค่ากำลังไฟฟ้า (Power Factor) มีความสำคัญ!!ต่อประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ทำไมการป้องกันเสริจ์จึงมีความจำเป็นมากกว่าในอดีต ?

เสริจ์ (Surge) เข้าสู่ระบบในสิ่งปลูกสร้างได้อย่างไร