Capacitors คาปาซิเตอร์ อุปกรณ์ช่วยปรับปรุงค่า Power Factor

Last updated: 16 ต.ค. 2566  |  6762 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Capacitors คาปาซิเตอร์ อุปกรณ์ช่วยปรับปรุงค่า Power Factor

ความหมายของตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

จากนิยามของตัวประกอบกำลังไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้าใดที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ นั่นคืออัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้า รีแอคตีฟหรือกำลังไฟฟ้าเสมือน (กิโลวาร์) ต่อ กำลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์ ) มีค่าสูง ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งในระบบไฟฟ้าและของผู้ใช้ไฟฟ้าเอง

ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้า ในกรณีระบบที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ จะต่ำกว่าระบบที่มีตัว ประกอบกำลังไฟฟ้าสูง ทั้งนี้เป็นเพราะอาจเกิดแรงดันไฟฟ้าตก กระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ามีค่าสูงขึ้น และทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งเราสามารถใช้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้านี้ เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้าได้

 

สาเหตุที่ต้องปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้น

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำ มีผลทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีคุณภาพต่ำไปด้วย เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้รับจากกำลังไฟฟ้าจริง(กิโลวัตต์) ในระบบไฟฟ้าจะต่ำกว่า ซึ่งทำให้การไฟฟ้าจำเป็นต้องเพิ่มขนาดของอุปกรณ์จำหน่ายและอุปกรณ์ส่งไฟฟ้าให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณพลังไฟฟ้าส่วนที่ไม่จำเป็นหรือรีแอคตีฟ (กิโลวาร์) ที่เกิดขึ้นด้วย อันไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม

 

เราจะปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้นได้อย่างไร

เราสามารถทำให้มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสูงขึ้นได้โดยการติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้า(คาปาซิเตอร์) ซึ่งทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ (กิโลวาร์) แทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ดังนั้นเมื่อต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสร้างสนานแม่เหล็กที่ก่อให้เกิดกำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ (เช่นมอเตอร์) เข้าด้วยกัน กำลังไฟฟ้ารีแอคตีฟที่จ่ายจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าจะลดลงหรือหมดไปขึ้นอยู่กับปริมาณกำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยตัวเก็บประจุไฟฟ้านั้น

 

ผลประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการปรับปรุงค่าตัว การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor/PF) สามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและเพิ่มความสามารถในการรับโหลดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นทั้งของผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ระบบส่งไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าและของประเทศชาติโดยรวมอันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะสามารถพิจารณาความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยสรุปได้ดังนี้

 

ผลประโยชน์ที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
1. สามารถประหยัดค่าพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ (กิโลวาร์) ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าประกอบกำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 0.85 จะต้องเสียค่าปรับ ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในอัตรา 56.07 บาท/กิโลวาร์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้มีค่ามากกว่า 0.85 จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในส่วนนี้ลงได้
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถประหยัดการลงทุนในการขยายระบบไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากเมื่อมีการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแล้วจะเป็นการเพิ่มความสามารถของสายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าในการรับโหลด ได้เพิ่มขึ้น
3. เมื่อมีการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแล้ว จะเป็นการลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายไฟฟ้าและหม้อแปลงอีกทั้งแรงดันไฟฟ้าตกจะน้อยลง (แรงดันไฟฟ้าดีขึ้น)

ซึ่งผลข้างต้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ที่สามารถแสดงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนผลประโยชน์ที่มีต่อส่วนรวม
1. การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้มากกว่า 0.85 จะทำให้ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น จะเป็นการประหยัดการลงทุนในการขยายระบบไฟฟ้า
2. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่อส่วนรวมนั้นก็คือการสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ โดยสามารถลดการสูญเสีย พลังงานไฟฟ้าที่เกิดเนื่องจากการลดค่ากระแสไฟฟ้าในสายส่งและอุปรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศได้

*อ้างอิงข้อมูลโดย : www.mea.or.th 

 

เพราะการปรับปรุงค่ากำลังไฟฟ้า (Power Factor) มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย

ทุกๆ โรงงานจะติดตั้ง Capacitor Bank เพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ในโรงงานให้ดีขึ้น และเพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อไม่ให้โรงงานโดนค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์จากการไฟฟ้า

 

Iskra ผู้ผลิต Capacitor bank ระดับมืออาชีพรายใหญ่ในยุโรป ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความพร้อมทางด้านอุตสาหกรรม Iskra จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงและทนทาน คุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

Capacitor bank ของ Iskra เป็นชนิด Dry Type (Filled with non PCB polyurethane resin) เหมาะสำหรับการใช้งานปรับปรุงค่า Power factor มีคุณสมบัติในการทำงานที่พิเศษคือ Over Pressure Disconnect ที่สามารถตัดตัวเองออกจากระบบ ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ มี Polypropylene film ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า และหุ้มด้วยฉนวน Resin บรรจุอยู่ใน Aluminum Case ที่ไร้รอยต่อ ลดความเสี่ยงต่อการปริแตก มาพร้อมกับ Power factor controller และ Magnetic contactor เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์

Discharge Resistor คาปาซิเตอร์ ควรที่จะถูกดิสชาร์ตลงให้เหลือแรงดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ก่อนที่จะถูกใช้งานอีกครั้ง KNK คาปาซิเตอร์ได้ติดตั้งความต้านทาน ที่สามารถลดแรงดันลงเหลือ 75 V ภายใน 3 นาที

 

บลูสโตน จัดจำหน่าย Capacitors bank พร้อม Power Factor  Controller และ Magnetic contactors จาก Iskra ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานนำเข้าจากประเทศ Slovenia ทั้งมีวิศกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำคุณ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการติดตั้งด้วยความยินดี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้